შეკითხვა:

გამარჯობა შეგიძლიათ დამეხმაროთ? :) მართკუთხა ჩარჩო, რომლის გვერდებია 5 სმ. და 8 სმ, ბრუნავს 4 ტესლა
ინდუქციის მაგნიტურ ველში. ჩარჩოში გამავალი დენის სიდიდეა 3 ამპერი.
კუთხე მაგნიტური ველის ინდუქციის ვექტორსა და ჩარჩოს
ზედაპირისადმი ნორმალს შორის 90 გრადუსია. რას უდრის ჩარჩოზე
მოქმედი ძალის მომენტის სიდიდე?

პასუხი:

კუთხე მაგნ. ინდ. ვექტორსა და ჩარჩოს სიბრტყეს შორის 900 -ია, ნშნავს რომ ჩარჩოს სიბრტყე მაგნ  ინდუქციის ვექტორის პარალელურია. 

იხილე  ბმული

------------------

ოლეგი გაბრიაძე