შეკითხვა:

გამოთვალეთ სითბოს რაოდენობა, რომელიც გამოიყოფა 24 ომი წინაღობის გამტარში, თუ მასში გადის 8 ამპერი დენი 8 წამის განმავლობაში?

პასუხი:

შენი ამოცანები ძალიან მარტივია... ერთფორმულიანია.    სახელმძღვანელოში ან ჩვენს საიტზე მოიძიე ელექტროდინამიკის განყოფილება:

ომის კანონი ------

დენის მიერ გამოყოფილი სითბო  ----