შეკითხვა:

რა უმცირესი სიჩქარისას შეიძლება ამოვარდეს ელექტრონი?

პასუხი:

რას ნიშნავს ამოვარდეს .... ან საიდან ამოვარდეს?....