შეკითხვა:

იპოვეთ მაქსიმალური მნიშვნელობა მუხტისა და პოტენციალისა, რომელიც შეიძლება გააჩნდეს 30 სმ დიამეტრის სფეროს.

პასუხი:

ძალიან კარგი კითხვაა, თუმც სასურველია  კონკრეტიკა: უპირველეს ყოვლისა რა  

ნივთიერების   სხეულზეა საუბარი?