შეკითხვა:

განსაზღვრეთ ნეკეთობაზე ნიკელის ფენის სისქე თუ 0.6 ა  დენისას   120სმ2 ზედაპირის ფართობის ლითონის ნაკეთობის მონიკელება 5საათს გაგრძელდა (სიმკვრივე ტოლია 8900კგ/მ3 

პასუხი:

უნდა გამოიყენო ელექტროლიზის კანონი:  ელექტროდზე დალექილი ნივთიერების მასა  ელექტროდში გამავალი მუხტის პროპორციულია    ...... m = kq = kIt  (1)

  თავისხრივ   მასა  m = \(\rho\)V = \(\rho\)•Sd   ამ ორი ფორმულიდან   გამოიყვანე  d = ???

ჩასვი რიცხვითი მნიშვნელობები SI  სისტემით და დაამუშავე.

ნიკელისთვის ელექტროქიმიური ეკვივალენტი  ...k = 0,3• 10-6 კგ/კ

------------------------------------

ოლეგი გაბრიაძე