შეკითხვა:

საღამომშვიდობისა..შეიძლება ბატარეების შეერთებებზე მიპასუხოთ? რა მოსდის ბატარეებსა და ელ.წრედს მიმდევრობითისა და პარალელური შეერთებების დროს? :)

პასუხი:

დენის წყაროთა მიმდევრობითი შეერთებისას ბატარეას სრული ელექტრომამოძრავებელი ძალა 

(ე.მ.ძ.)   თითოეული დენის წყაროს  ე.მ.ძ-თა    ალგებრული ჯამის    ტოლია:

\(\epsilon\) = \(\epsilon\)1 +\(\epsilon\)2 +\(\epsilon\)+ ...... +\(\epsilon\)  იმისათვის რომ ეს ჯამი  მოდულით მაქსიმალური  იყოს, პირველი წყაროს  ''-''  პოლუსი უნდა შევარეათოთ მეორის  "+" პოლუსათან....... მეორის   "-"   მესამის   "+" თან და ა.შ.    ბოლოს წინა წყაროს "-"   მე - n (ბოლო) -ს    "+"-თან         ....... და საბოლოოდ    ''მომხმარებელს''(დატვირთვა - მაგ ნათურა)   ჩავრთავთ  პირველის   "+" პოლუსსზე  და ბოლოს (მე -n)  "-"  ზე  .... ამ დროს  გარე წრედში  განვითარებული სიმძლავრე   თითქმის  n -ჯერ   გაიზრდება (იგულისხმება  რომ მომხმარებლის წინაღობა - იგივე გარე წინაღობა  გაცილებით მეტია თითოეული წყაროს  შიგა წინაღობაზე) .

  პარალელური შეერთებისას  კი თითოეული წყაროს "-" პოლუსებს ერთმანეთთან აერთებენ, ხოლო  "+" პოლუსებს  ასევე ერთმანეთთან  და   მომხმარებელს  ამ  "კვანძებზე"   დასვამენ. 

ამ შემთხვევაში ბატარეას სრული ე.მ.ძ     ცხადია რომ ერთი ელემენტის ე.მ.ძ-ს  ტოლი იქნება, რის გამოც  გარე  წრედში განვითარებული  სიმძლავრე  პრაქტიკულად  იგივე იქნება - ანუ  განსაკუთრებულ ''ხეირს'' ვერაფერს მოგვცემს .

 ცხადია კონკრეტულ შემთხვევებში შესაძლებელია ზუსტი გათვლები...

-------------------------------

ოლეგი გაბრიაძე