შეკითხვა:

1 ტ მასის ავტომობილის სიჩქარე 30მ|წმ-დან 10მ|წმ-მდე შემცირდა. განსაზღვრეთ ავტომობილზე მოქმედი ძალების ტოლქმედის მუშაობა 

პასუხი:

m=1ტ=1000კგ.......   v1=30 მ/წმ .......  v2=10 მ/წმ....

------------------------------------------

  Aტოლქმ= ?......

კინეტიკური ენერგიის თეორემა:  '' სხეულზე  მოქმედი ძალების ტოლქმედის მიერ შესრულებული უშაობა კინეტიკური ენერგიის ცვლილების ტოლია"

  Aტოლქმ= (mv22)/2 - (mv12)/2 = .......?????(ჯ)