შეკითხვა:

140ნ ძალის მოქმედებით ზამბარა 2 მმ-ით წაგრძელდა . გაიგეთ შესრულებული მუშაობა

პასუხი:

რადგანაც ზამბარის გასაჭიმი ძალა  თვით ზამბარის წაგრძელების პროპორციულია (ჰუკის კანონი  F = kx)      ამიტომ   უნდა დავთვალოთ საშუალო ძალის მიერ შესრულებული მუშაობა. საშუალო ძალა  კი გაჭიმვის დაწყებისას (F = 0)  და დასრულებისას (F = kx)  მოდებული ძალების საშ. არითმეტიკულის ოლი იქნება წაგრძელებასთან პირდაპირპროპორციული დამოკიდებულების გამო:    Fსაშ = (0 + F)/2  = F/2....

A = Fსაშ• x = ...... დაალაგე     SI   სისტემაში და გამოთვალე .....