შეკითხვა:

იპოვეთ გამტარის ელექტრონების მიმართული მოძრაობის საშუალო სიჩქარე,თუ მათი კონცენტრაცია 4  .  1022 სმ-3-ის ტოლია,გამტარის განიკვეთის ფართობია 0,5 სმ2 და დენის დალა მასში 3,2ა.წინასწარ მადლობთ

პასუხი:

ელექტეონების კონცენტრაცია -  n=   4  .  1022 სმ-3.........   განივკვეთის ფართობი - s =  0,5 სმ2 .....      დენის ძალა   I = 3,2ა ..... ელექტრონის მუხტი -   e = 1, 6 . 10-19  .....  ელექტრონების მიმართული მოძრაობის საშუალო სიჩქარე   - v = ??? 

------------------------------------------

I = envs ----->>>>  v = ???? .... ( სმ/წმ )