შეკითხვა:

ორივე მხრიდან ღია 60 სმ სიგრძის მინის მილი ჩაუშვეს ვერცხლისწყლიან ჭურჭელში, მისი სიგრძის 1/3 სიმაღლეზე; შემდეგ დახურეს მილი ზემოდან და ამოიღეს ვერცხლისწყლიდან. განსაზღვრეთ, რა სიმაღის ვერცხლისწყლის სვეტი დარჩება მილში. ატმოსფერული წნევაა10^5 პა  g=10მ/წმ^2 ერცხლისწყლის სიმკვრივეა 13.6კგ/მ^3 პროცესი იზოთერმულია 

veranairad ver gavakete haeris simkvrive ar aris mocemuli arada vrcxliscylis zemot xom darcha haeri da masac xom aqvs ara garkveuli wneva am vercxlze :D iqneb damexmarot

პასუხი:

 

-------------------------------------------

ოლეგი გაბრიაძე