შეკითხვა:

ძალიან მჭირდება თქვენი დახმარება ამ ამოცანაში

შვეულად ასროლილი ჭურვი მაქსიმალურ სიმაღლეზე აფეთქდა და სამი ნამსხვრევი წარმოიქმნა. ურთიერთმართობული ორი ნამსხვრევიდან ერთის მასაა 9 კგ და სიჩქარე 60 მ/წმ ხოლო მეორეს მასა 18 კგ და სიჩქარე 4 მ/წმ. მესამე ნამსხვრევის სიჩქარის მოდულია 200 მ/წმ. ჯერ გრაფიკულად ზშემდეგ ანალიზურად განსაზღვრეთ მესამე ნამსხვრევისსიჩქარის მიმართულება და მისიი მასა

პასუხი:

რიცხვითი მონაცემების უკეთესად დამუშავებისათვის უმჯობესია მეორე ნამსხვრევის სიჩქარე იყოს 40 მ/წმ-ის ტოლი

P3   ვექტორის   მიმართულების დასადგენად კი გამოიყენე მარტივი ტრიგონომეტრია     \(tg\alpha =\frac{P_{1}}{P_{2}}\) =3/4      

  \(\alpha\)= arctg (3/4)  მოიძიე ცხრილებში

--------------------------------------------------------- 

ოლეგი გაბრიაძე