შეკითხვა:

რამდენით შეიცვლება q1=10-9 კ მუხტის კინეტიკური ენერგია q2=10-6 კ მუხტის ველში მოძრაობისას, თუ იგი გადაადგილდება q2 - დან 3სმ-ით დაშორებული წერტილიდან 10სმ-ით დაშორებულ წერტილში? საწყისი სიჩქარე ნულის ტოლია.

პასუხი:

   \(\Delta E\)კინ  = ?

   q2=10-6 კ  ---ელ ველის შემქმნელი მუხტი

q1=10-9 კ  --- ველში შეტანილი მუხტი.  იგი  ველის გავლენით დაშორდა q2-ს   და   r1 = 0,03 მ  -თ  დაშორებული წერტილიდან   სიჩქარის ზრდით გადავიდა   r2 =0,1 მ-ით დაშორებულ წერტილში კინეტ ენერგიის თეორემით     ველის მიერ შესრულებული მუშაობა   მთლიანად ხმარდება  კინ ენერგიის ცვლილებას(მატებას)   $$\(k\frac{q_{1}q_{2}}{r_{1}}\) \(-k\frac{q_{1}q_{2}}{r_{2}}\) = \(\Delta E\)კინ   

(k  = 9•109  ნმ2/კ2 )    ჩასვი რიცხვითი მნიშვნელობები.....