შეკითხვა:

20 კგ მასის სილიანი ურიკა მოძრაობს გლუვჰორიზონტალურ ზედაპირზე 2 მ/წმ სიჩქარით . იპოვეთურიკის სიჩქარე თუ სილას შემხვედრი მიმართულებით ეჯახება და შიგ რჩება 4 მ/წმ სიჩქარით მოძრავი ჰორიზონტალურად მოძრავი 4 კგ მასის ბირთვი

პასუხი:

M - სილიანი ურიკის მასა

m - ბირთვის მასა

v1 - სილიანი ბურთულის სიჩქარე

v2 - ბირთვის სიჩქარე

V=?

იმპულსის მუდმივობის კანონის თანახმად

\(Mv_{1}-mv_{2}=(M+m)V\)

ტოლობს მარჯვენა მხარეს მეორე წევრს ნიშანი მინუსი აქვს იმიტომ, რომ ურიკისა და ბირთვის სიჩქარე ურთიერთსაპირისპიროდ არის მიმართული. აქედან

\(V=\frac{Mv_{1}-mv_{2}}{M+m}\)

ჩასვით შესაბამისი რიცხვითი მნიშვნელობები.