შეკითხვა:

წყალბადის ატომის გამოსხივების ხაზოვანსპექტრის ბალმერის სერიაში რამდენი R-ის ტოლია მე-3-ე ხაზის შესაბამისი ტალღის სიხშირე (v) ? (R რიდბერის მუდმივაა)

პასუხი:

\(\nu =R(\frac{1}{2^{2}}-\frac{1}{n^{2}})\)  სადაც

პირველი ხაზისათვის   ......... n=3

მე-2 ხაზისათვის         ...........n=4

მე-3 ხაზისათვის         ...........n=5

მე-4  ხაზისათვის         ...........n=6

ჩასვი.........