შეკითხვა:

რას უდრის თავისუფალი ვარდნის აჩქარება (g1) დედამიწის ზედაპირიდან h = R/2 მანძილზე (R დედამიწის რადიუსია, g = 10 მ/წმ)

პასუხი:

თავისუფალი ვარდნის აჩქარება არის აჩქარება, ერომელსაც ანიჭებს სხეულს პლანეტის (ჩვენს შემთხვევაში დედამიწა ) მიზიდულობის ძალა მის ზედაპირთან ახლოს მყოფ სხეულებს - ანუ გრავიტაციული ძალა. და რადგანაც    დედამიწიდან  დაშორებისას  მიზიდულობის  ძალა  მცირდება, მცირდება თავისუფალი ვარდნის აჩქარებაც:   დედამიწის ზედაპირთან ეს აჩქარება   g= GM/R2

 სადაც  G-გრავიტაციული მუდმივაა...  M- დედამიწის მასა .... R-დედამიწის რადიუსი...

მისი ზედაპირიდან      H    სიმაღლეზე კი   g1 = GM/(R+H)2   ... შენს ამოცანაში   H = R/2   ამიტომ  

 g1 = (4/9) GM/R2=(4/9) g

-----------------------------------------------------------

ოლეგი გაბრიაძე