შეკითხვა:

50 კგ მასის სხეული თანაბრად ააქვთ დახრილ სიბრტყეზე.რა მუშობა სრულდება, თუ დახრილი სიბრტყის სიმაღლე 2.5 მ-ია? (ხახუნი პრაქტიკულად არ არის). დამოუკიდებელია თუ არა ეს მუშაობა დახრილი სიბრტყის სიგრძეზე?

პასუხი:

შეგიძლია დაიხმარო უფრო რთული ამოცანა

შენი ამოცანა გამარტივებულია, რადგანაც არა გაქვს ხახუნი..... Fწევ = mgSina=mg (h/l)   A = Fწევ• l = mgh

ანუ   ამ შემთხვევაში  ეს მუშაობა არ არის დამოკიდებული დახრილი სიბრტყის სიგრძეზე.