შეკითხვა:

იპოვეთ მათემატიკური ქანქარას სიგრძე, თუ მისი რხევის პერიოდია 1.8 წმ. და   g =10 მ/წმ2

პასუხი:

მათემატიკური ქანქარას რხევის პერიოდი   \(T=2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}\)  ......აქედან   \(l=\frac{gT^{2}}{4\pi ^{2}}\) = ......