შეკითხვა:

ადამიანი და ურიკა მოძრაობენ შემხვედრი მიმართულებით 1მ/წმ და 2 მ/წმ სიჩქარეებით.ადამიანი შეხტა ურიკაზე და დარჩა მასზე. რას უდრის ადამიანის სიჩქარე ურიკასთან ერთად, თუ მისი მასა 2-ჯერ მეტია ურიკის მასაზე?

პასუხი:

მსგავსი ამოცანების ამოხსნისას მოგეხმარება ვიდეოგაკვეთილი

კონკრეტული შენი ამოცანისათვის კი ა, ბატონო

....ოლეგი გაბრიაძე