შეკითხვა:

რას უდრის ფოტოეფექტის წითელი საზღვარი (ტალღის სიგრძე) ანგსტრემებში ( ), თუ მეტალის ზედაპირიდან გამოსვლის მუშაობა 2.5 ევ-ია· პლანკის მუდმივა h = 6,6·10-34 ჯ.წმ, 1 ევ=1,6·10-19 ჯ, 1 =1·10-10 მ, c=3·108 მ/წმ (ველში ჩაწერეთ მხოლოდ რიცხვი შემდეგი სახით, მაგ. 1,23).

პასუხი:

ენერგიის შენახვის კანონის თანახმად

\(h\nu =A+\frac{mv^{2}}{2}\)

რადგან მინიმალური ზღვრული მნიშვნელობა გვაიმტერესებს, ამიტომ გამოსული ელექტრონის სიჩქარე უნდა იყოს ნული და გვექნება

\(h\nu_{min} =A\)

ამიტომ

 

\(\nu _{min} =\frac{A}{h}\)

რადგან 

\(\nu_{min} =\frac{c}{\lambda _{max}}\)

და საბოლოოდ გვექნება

\(\lambda _{max}=\frac{ch}{A}\)

ჩასვიტ შესაბამისი მნიშვნელობები