შეკითხვა:

აუ ვინც კარგად იცით ფიზიკა დამეხმარეთ რა... სასწრაფოდ მჭირდება შემდეგი ამოცანების ამოხსნა გამოცდა მაქვს ....

შეკითხვა 20 რამდენი ჯოულია 4·1020 ფოტონის ენერგია, თუ მისი სიხშირეა 7·1014 ჰერცი. პლანკის მუდმივა h = 6,6·10-34 ჯ.წმ (ველში ჩაწერეთ მხოლოდ რიცხვი შემდეგი სახით, მაგ. 1,234).

შეკითხვა 21 წყალბადის ატომის გამოსხივების ხაზოვან სპექტრის ბალმერის სერიაში რამდენი R -ის ტოლია მე-4-ე ხაზის შესაბამისი ტალღის სიხშირე ( ) (R არის რიდბერგის მუდმივა) (ველში ჩაწერეთ მხოლოდ რიცხვი შემდეგი სახით, მაგ. 1,2345).

: შეკითხვა 22 რამდენი ელექტრონვოლტია (ევ) 9 ფოტონის ენერგია, თუ მისი სიხშირეა 7·1014 ჰერცი. პლანკის მუდმივა 6,6·10-34 ჯ.წმ, 1ევ=1,6·10- 19 ჯ (ველში ჩაწერეთ მხოლოდ რიცხვი შემდეგი სახით, მაგ. 1,2345). 

პასუხი:

20................. \(E = N\cdot h\nu\) = 4• 1020• 6,6•10-34•7•1014 =284,8(ჯ)

21 ...............   \(\nu =cR(\frac{1}{2^{2}}-\frac{1}{n^{2}})\)  სადაც     c = 3 • 108 მ/წმ,  ხოლო სპექტრის

პირველი ხაზისათვის   n = 3 

მეორე ხაზისათვის        n=4

მესამე ხაზისათვის         n=5

მეოთხე ხაზისათვისც     n=6

ჩასვი .....     = 2/3•108R   და თუ მაინცდამაინც გაინტერესებს რიდბერგის მუდმივაც 

(R = 1,097 •10-1)   ჩასვი  და საახალწლოდ  ჩვენი საიტის სადღეგრძელო შესვიlaugh

-------------------------------------

22 .......\(E = N\cdot h\nu\)  = \(\frac{9\cdot 6,6\cdot 10^{-34}\cdot 7\cdot 10^{14}}{1,6\cdot 10^{-19}}\) = 25,9875 ევ

-------------------------------