შეკითხვა:

4 კგ მასის სხეულის სიჩქარე თავისუფალი ვარდნისას რაღაც მონაკვეთზე გაიზარდა 2 მ/წმ-დან 8 მ/წმ-მდე. იპოვეთ სიმძიმის ძალის მუშაობა ამ უბანზე.

პასუხი: