შეკითხვა:

დამცურებელი ბარჯით გადააადგილებს ტივს, რისთვისაც ბარჯს აწვება 200 ნ ძალით. რა მუშაობას შეასრულებს დამცურებელი ტივის 10 მ მანძილზე გადაადგილებისას, თუ კუთხე ძალისა და გადაადგილების მიმართულებებს შორის 40o-ია?

პასუხი: