შეკითხვა:

ელექტრული ველის მოქმედებით ელექტრონის სიჩქარე 107 -დან 3*107 მ/წმ - მდე გაიზარდა. განსაზღვრეთ პოტენციალთა სხვაობა გადაადგილების საწყის დასაბოლოო წერტილებს შორის.

პასუხი:

ოლეგი გაბრიაძე