შეკითხვა:

მუხტიდან 5სმ მანძილზე ელექტრული ველის დაძაბულობაა 1,5*10ნ/კ.განსაზღვრეთ მუხტის მნიშვნელობა.

ეს ამოცანა სანახევროდ ამოვხესი იქნებ დამეხმაროთ. r=0.5მ  E=1,5*105 q=? q=E*rშეფარდებული k-სთან, 

q=1,5*105*25*10-4 შეფარდებული 9*10

მაინტერესებს რატომ წერია მრიცხველში 25*10-4 და არა 0.25? 

                                                 

პასუხი:

მაინტერესებს რატომ წერია მრიცხველში 25*10-4 და არა 0.25? 

იმიტომ. რომ   5 სმ = 0, 05 მ   და არა   . r=0.5მ  angryangry შესაბამისად   r2 = .....????