შეკითხვა:

მუხტები რომლის სიდიდეებია q1=2,4.10-7  q2=4,10-7 q3=-4,10-7 განლაგებულია ტოლგვერდა სამკუთხედის წვეროებში, რომლის გვერდის სიგრძეა 20 სმ. რას უდრის დაძაბულობა წერტილში, რომელიც მოთავსებულია q2 და q3მუხტების შუაში.

პასუხი:

--------------------------------------------

ოლეგი გაბრიაძე

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..........  ფიზიკა - მათემატიკა - ზოგადი უნარები   აბიტურიენტებისათვის