შეკითხვა:

ვერტიკალურად ზევით ასროლილი m მასის სხეულის მაქსიმალური ასვლის სიმაღლეა h. რისი ტოლია მისი კინეტიკური ენერგია \frac{3}{4}h სიმაღლეზე?

პასუხი:

\(h\) სიმაღლეზე სხეულს გააჩნია მხოლოდ კინეტიკური ენერგია, რომელიც ტოლია \(E_{1}=mgh\).  \(\frac{3}{4}h\) სიმაღლეზე სხულს აქვს როგორც პოტენციური, ასევე კინეტიკური ენერგია, ანუ \(\frac{3}{4}h\) სიმაღლეზე სხეულის ენერგია ტოლია \(E_{2}=mg\frac{3}{4}h+E_{k}\). ენერგიის მუდმივობის კანონით

\(E_{1}=E_{2}\Rightarrow mgh=mg\frac{3}{4}h+E_{k}\Rightarrow E_{k}=\frac{1}{4}mgh\).