შეკითხვა:

გამარჯობა, იქნებ დამეხმაროთ ამოცანის ამოხსნაში. წყალსატევის ორ სხადასხვა წერტილში წარმოქმნილი ტალღების ამპლიტუდები ერთმანეთის ტოლია და უდრი 0,2 მ-ს. რისი ტოლი იქნება მათი ზედდებისას წარმოქმნილი ტალღის ამპლიტუდები თუ ტალღები: ა) ერთმანეთს ხვდება ერთსა და იმავე წერტილში თხემებით? ბ) ერთმანეთს ხვდება ისე, რომ ერთსა და იმავე წერტილში არის პირველი ტალღის თხემი და მეორე ტალღის ღრმული?      გმადლობ წინასწარ

პასუხი:

ტალღების ინტერფერენციის(ზედდების) გამო:  

ა)  შემთხვევაში რხევები გაძლიერდება - ამპლიტუდები შეიკრიბება ერთმანეთთან

ბ) შემთხვევაში რხევები შესუსტდება - ამპლიტუდები გამოაკლდება ერთმანეთს