შეკითხვა:

რაზეა დამოკიდებული ნაჯერობის დენი აირში:მოდებულ ძაბვაზე თუ იონიზატორის მოქმედებაზე?

პასუხი:

ნაჯერობის დენი აირში დამოკიდებულია როგორც მოდებულ ძაბვაზე, ასევე იონიზატორის მოქმედებაზე, რადგან აირში დენი მიიღება ორგვარად:

I - იონიზატორის მოქმედებით გამტარიდან ამოყრილი ელექტრონების ხარჯზე. ამ პროცესს ეწოდება იძულებითი განმუხტვა.

II - ძაბვის ზრდით ელექტრონები იძენენ დიდ კინეტიკურ ენერგიას, ანუ სიჩქარეს, ეჯახებიან აირში მყოფ ატომებს და აძევებენ იქიდან ელექტრონებს, რომელთა ხარჯზეც ვღებულობთ დენს. ამ პროცესს ეწოდება თავისთავადი განმუხტვა.