შეკითხვა:

რა ტიპის გამტარობა ექნება გერმანიუმს,თუ დავუმატებთ ფოსფორის მინარევს?

პასუხი:

როგორც ვიცით, გერმანიუმის ვალენტობაა 4 ან 2, ხოლო ფოსფორის - 3 ან 5. ესეიგი ფოსფორს გერმანიუმზე ერთით მეტი ვალენტობა აქვს. როდესაც ამ ორ ელემენტს შევურევთ ფოსფორის ერთი ელექტრონი დარჩება ატომთან ბმის გარეშე, რადგან მისი ვალენტობა გერმანიუმისაზე 1-ით მეტია, ამის აგამო წარმოიქმნება ჭარბი ელექტრონები და ვღებულობთ ელექტრონულ, ანუ n-ტიპის ნახევაგამტარს.