შეკითხვა:

გლუვ ჰორიზონტალურ ზედაპირზე მოთავსებულია M მასის ურიკა. მასზე დაამაგრეს L სიგრძის და m მასის მათემატიკური ქანქარა. განსაზღვრეთ სისტემის მცირე რხევის პერიოდი.

პასუხი:

\(T=2\pi \sqrt{\frac{L}{g}\cdot \frac{M}{M+m}}\)

qanqara-urika.png - 42.01 kb