შეკითხვა:

50 კგ მასის სხეული დაკიდებულია  4 მ სიგრძის ქანქარაზე. განსაზღვრეთ ქანქარას დაჭიმულობის ძალა წონასწორობის გავლის მომენტში, თუ მისი სიჩქარე ამ მომენტისათვის 6 მ/წმ-ია.

პასუხი:

ოლეგი გაბრიაძე