შეკითხვა:

გამოთვალეთ ძაბვა ელექტრონულ-სხივური მილაკის კათოდსა და ანოდს შორის,თუ ელექტრონის ენერგია 8\cdot  8\cdot 10^{-16} ჯოულია.

პასუხი:

მოცემულია: \(E=8\cdot 10^{-16}\)ჯ, \(e=1,6\cdot 10^{-19}\)კ. უნდა ვიპოვოთ \(U\).

ენერგიის მუდმივობის კანონით: \(eU=E\Rightarrow U=\frac{E}{e}=\frac{8\cdot 10^{-16}}{1,6\cdot 10^{-19}}=5\cdot 10^{3}\)ვ.