შეკითხვა:

es Ver gavige "mighebulia,rom im dzalis mushaba,romlis mimartuleba emtxveva sxeulis modzraobis mimartulebas,an mastan maxvil kutxes qmnis ,dadebitia. Im dzalisa ki,romelic moqmedebs sxeulis modzraobis ssapirispirod,an mastan blagv kutxes qmnis -uaryofitia! Rogor qmnis Mart,maxvil da blagv kutxes ver gavige

პასუხი:

--------------------------------------------------------

ოლეგი გაბრიაძე