შეკითხვა:

ფარდობითია თუ არა სხეულის მოძრაობის ტრაექტორია და გავლილი მანძილი?

პასუხი:

ფარდობითია