შეკითხვა:

სხეულს თანაბრად მიასრიალებენ ქვევიდან ზევით 300-იანი კუთხით დახრილ სიბრტყეზე. ხახუნის კოეფიციენტი 0,4-ია. ჩათვალეთ, რომ რეაქციის ძალა N=5mg/6 და იპოვეთ დახრილი სიბრტყის მქ. წინასწარ დიდ მადლობას გიხდით.

პასუხი:

-------------------------------------------

ოლეგი გაბრიაძე