შეკითხვა:

ლითონის რგოლი მოთავსებულია მისი სიბრტყის მართობულ ერთგვაროვან მაგნიტურ ველში.როდესაც რგოლი 60 გრადუსით მოაბრუნეს მისი დიამეტრის გასწვრივ გაიარა (ღერძის გარშემო) q მუხტმა.რა მუხტი გაივლიდა    თუ    იგივე დროში რგოლს 180 გრადუსით შემოვატრიალებდით?

პასუხი:

ოლეგი გაბრიაძე