შეკითხვა:

 1)რა წნევას ახდენს წყალი გრაფინის ფსკერზე თუ დონე 16 სანტიმეტრია?
  2)ლითონის ნაჭრის ჰაერში და წყალში აწონვისას ზამბარიანმა სასწორმა აჩვენა 5 ნ. და 3,15 ნ. რა ლითონისაა ეს ნაჭერი?

პასუხი:

1) \(P=\rho gh\), სადაც \(\rho\) არის წყლის სიმკვრივე, \(g=10\)მ/წმ2 და \(h=16\)სმ=\(16\cdot 10^{-2}\)მ, ამ სიდიდეების ფორმულაში შეტანით მივიღებთ \(P=16\cdot 10^{2}\)პა.

 2) ჰაერში წნევა ტოლია \(F_{1}=mg\), წყალში წნევა ტოლია \(F_{2}=mg-\rho_{\textrm{wy}} gV\), ლითონის მოცულობის მაგივრად ჩავსვათ \(\frac{m}{\rho}\). გამომდინარეობს \(F_{2}=mg-\rho_{\textrm{wy}} g\frac{m}{\rho}\). გამოვიყენოთ შემდეგი ჩანაცვლება:\(F_{1}=mg\), მივიღებთ: \(F_{2}=F_{1}-\rho_{\textrm{wy}}\frac{F_{1}}{\rho}\Rightarrow \rho=\frac{\rho_{\textrm{wy}}F_{1}}{F_{1}-F_{2}}\). რიცხვითი მნიშვნელობების ჩასმით მივიღებთ \(\rho \approx 2700\) კგ/მ3. ესე იგი ეს ლითონი არის  ალუმინი.