შეკითხვა:

5კგ მასის სხეული დევს ჰორიზონტალურ ზედაპირზე. სხეულსა და ზედაპირს შორის ხახუნის კოეფიციენტია 0,6. სხეულს მოსდეს 26 ნ ჰორიზონტალურად მიმართული ძალა. რისი ტოლია სხეულიდან საყრდენ  ზედაპირზე მოქმედი ძალა?

პასუხი:

-------------------------------

ოლეგი გაბრიაძე