შეკითხვა:

სხეული მოძრაობდა წრფივად მუდმივი სიჩქარით. მასზე 2 წმ-ის განმავლობაში იმოქმედა მოძრაობის მიმართულების მართობულმა 3 ნ-ის ტოლმა ძალამ. ამის შედეგად სხეულის იმპულსი 10 კგ*მ/წმ-ის ტოლი გახდა. რისი ტოლი იყო სხეულის საწყისი იმპულსი?

 

იმ ბმულში, რომელზეც მიმითითეთ განხილულია მოძრაობის საწინააღმდეგოდ მიმართული ძალა, აქ კი მოძრაობის მიმართულების მართობული ძალა. ეს განსხვავებას არ იძლევა? 

პასუხი:

პასუხი იხილე ახალ ბმულზე