შეკითხვა:

უძრავი ბირთვი იშლება სამ ნამსხვრევად, რომელთა მასებია m1=m,  m2=2m,  m3=3m, ხოლო სიჩქარეები, რომელთა მოდულებია შესაბამისად v1, v2, v3, ერთმანეთთან 1200 - იან კუთხეებს ქმნიან. რისი ტოლია v1 და v2, თუ v3=v?

პასუხი:

რადგანაც ბირთვი თავიდან უძრავი იყო, ამიტომ ნამსხვრევების იმპულსთა გეომეტრიული (ვექტორული ) ჯამიც ნულის ტოლი უნდა იყოს.

--------------------------------------

ოლეგი გაბრიაძე

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..........  ფიზიკა - მათემატიკა - ზოგადი უნარები   აბიტურიენტებისათვის