შეკითხვა:

როგორ შიძლება კონკრეტულად მარცხენა ხელის წესით ლორენცის ძალის მიმართულებით.ინდუქციური დენის მიმართულების განსაზღვრა გამტარში?

 

პასუხი:

     როცა გამტარი მოძრაობს     B  მაგნ ველში, მის თავისუფალ ელექტრონებზე  მოქმედებს ლორენცის ძალა, რომლის მიმართულება განისაზღვრება მარცხენა ხელის წესით:  წირები ხელის გულში უნდა შედიოდეს,  ოთხი გაშლილი თითი  უნდა გიჩვენებდეს ელექტრონების მოძრაობის საწინააღმდეგო(დადებითი მუხტის მოძრაობის თანმხვედრ) მიმართულებას, მაშინ 90 გრადუსით გაშლილი ცერა თითი გიჩვენებს ლორენცის ძალის მიმართულებას     F = evB

ანუ, შენს ამოცანაში ლორენცის ძალა მოახდენს მუხტების განცალკევებას - ქვემოთ  --  და ზემოთ  +  .ანუ, ლორენცის ძალა შეასრულებს გარეშე (არაელექტროსტატიკური) ძალის როლს- როგორსაც ქიმიური ძალები ასრულებენ სითხიან აკუმულათორებში.    

''ღია''  გამტარის შემთხვევაში მის ბოლოებზე აღიძვრება მხოლოდ ინდუქციის ე.მ.ძ.  და თუ მას ''ჩავკეტავთ" მაშინ აღიძვრება ინდ დენიც!!!