შეკითხვა:

1 მ სიგრძისა და 2 ომი წინაღობის გამტარი მოთავსებულის 0,1ტლ მაგნიტური ინდუქციის ველში  ინდუქციის წირების მართობულად.  გამტარი მიერთებულია 1ვ ემ ძალის დენის წყაროსთან(დენი მოძრაობს გამტარში ქვემოდან ზევით) განსაზღვრეთ დენის ძლა გამტარში თუ იგი უძრავია ან მოძრაობს 4მ/8წმ სიჩქარით მარჯვნივ.

პასუხი:

 

--------------------------------------------

   გმადლობთ!wink

 

p.s.  საინტერესო კითხვებს სვამ.

ისარგებლე ქართული შრიფტით 

-------------------------------------------

ოლეგი გაბრიაძე