შეკითხვა:

2 კგ მასის სხეულის მოძრაობის განტოლებაა x= 2t(კვადრატში), მაშინ სხეულის იმპულსი 2 წამის შემდეგ იქნება ??    წინასწარ დიდი მადლობა.

პასუხი:

 x= 2t განტოლება გვიჩვენებს რომ სხეული მიძრაობს       x ღერძის მიმართულებით თანაბრად  2 მ/წმ სიჩქარით.

  სხეულის  იმპულსი   P = mv    = .......?