შეკითხვა:

ჰორიზონტალურ ზედაპირზე V სიჩქარით მოძრავი 3m მასის პლასტილინის ბურთულა შეეჯახა m მასის უძრავ ბურთულას და შეეწება მას. რისი ტოლია ბურთულების სიჩქარე შეჯახების შემდეგ? :// 

პასუხი:

ამ ამოცანის  ვიდეოპასუხი გაცემულია წინა გვერდზე. იხილე მე-2 გვერდი