შეკითხვა:

გთხოვთ გამარკვიოთ საშუალო სიჩქარის გამოთვლაში.

პასუხი:

მოძრაობის საშუალო სიჩქარე იზომება სხეულის გადაადგილების ფარდობით დროის იმ შუალედთან, რომელშიც ეს გადაადგილება შესრულდა.

\bar{v}=\frac{S_{1}+S_{2}+.....+S_{n}}{t_{1}+t_{2}+.....+t_{n}}\(</p>

<p style=მაგალითად: თუ სხეულმა 40 წამის განმავლობაში გაირა 100მ, ხოლო 10 წამის განმავლობაში გაჩერებული იყო, მაშინ საშუალო სიჩქარეს დავთვლით შემდეგნაირად:\)\bar{v}=\frac{100+0}{40+10}=\frac{100}{50}=2$მ/წმ.