შეკითხვა:

ჰორიზონტალურ ზედაპირზე ერთი ბოლოთი დამაგრებული მეორე ბოლოზე გამობმულია პატარა ყუთი.ზამბარა ზედაპირს არ ეხება. ყუთის საშუალებით ზამბარა დაჭიმეს. ზამბარის წაგრძელება უნდა მოხდეს ჰუკის კანონის სამართლიანობის ფარგლებში და შესრულდეს მაქსიმუმ 3 მილევადი რხევა.

როგორ არის დამოკიდებული ყუთის მიერ სრულ გაჩერებამდე განვლილი მანძილი ზამბარის საწყისი წაგრძელების სიდიდეზე? (ააგეთ შესაბამისი გრაფიკი)

როგორ არის დამოკიდებული დრო, რომლის განმავლობაში მოძრაობს ყუთი ზამბარის საწყისი წაგრძელების სიდიდეზე? (ააგეთ შესაბამისი გრაფიკები)

P.S პირველ კითხვას პასუხს თუ გასცემთ, მაგითაც კმაყოფილი დავრჩები!

პასუხი:

P.S.  თავმდაბლობის ნიშანია, როცა ადამიანი მცირედითაც კმაყოფილი რჩება.

პატივისცემით ოლეგი გაბრიაძე