შეკითხვა:

3) 10 ბალიანი ქარიშხალი წინ დახვედრილ წინაღობაზე აწარმოებს 1000პა წნევას. განსაზღვრეთ წნევის ძალა, რომელსაც ქმნის ეს ქარიშხალი მის მართობულად შემხვედრ 5მ სიმაღლისა და 10 მ საგანის სახლის კედელზე

პასუხი:

წნევის ძალა ყოველთვის ზედაპირის მართობულია და გამოითვლება ფორმულით:

\(F= pS\) 

შენს ამოცანაში წნევა   p =1000 პა ხოლო ფართობი  კაშხალის ზომების ნამრავლის  ტოლია   S = 5* 10 = 50 მ

ასე რომ   F = 50 000 ნ = 50 კნ