შეკითხვა:

იპოვეთ ელექტრონების მოწესრიგებული მოძრაობის სიჩქარე 5მმ2 განივკვეთის გამტარში, როცა მასში 10 ა დენი გადის, თუ გამტარის ელექტრონების კონცენტრაცია 5 x 1028 მ-3 -ია

პასუხი:

S = 5 მმ2 = 5 X 10-6 მ2....... ...  I = 10 ა

 n = 5 x 1028 -3  ....... e = 1,6 X 10-19  კ

--------------------------------------------------------------

v = ?

განმარტების თანახმად გამტარში გამავალი დენის ძალა:   I = q / t

ელექტრონების კონცენტრაციის გათვალისწინებით  I = envS  ....... >>>> 

v = I / enS = ........................ მ/წმ

 ------------------------------------------------------------------

ოლეგი გაბრიაძე