შეკითხვა:

რამდენი ელექტრონი გადის გამტარის განივკვეთში 1 ნ წმ –ის განმავლობაში, როცა დენის ძალაა 32 მკა?

პასუხი:

t =1 ნწმ = 10-9  წმ.....   I = 32 მკა = 32 x10-6 

e= 1, 6 x 10-19 

---------------------------------------------------

N = ?

    გამტარის განივკვეტში გავლილი ელექტრონების რიცხვი   N = q / e

კვეთში გავლილი მუხტი კი გამოვთვალოთ დენის ძალის ფორმულიდან      \(q = It\)  ...... >>

\(N= \frac{It}{e}\) = ..........

------------------------------------------

ოლეგი გაბრიაძე