შეკითხვა:

გამოთვალე მეტალის ბურთულას მუხტი, თუ მასზე 4 x 1010 ზედმეტი ელექტრონია. რა მოხდება, თუ ამ ბურთულას შევახებთ ისეთივე დაუმუხტავ ბურთულას? 

პასუხი:

გამოიყენე წინა ამოცანა....

თუ დამუხტულ ლითონის  ბურთულას შევახებთ ისეთივე ზომის ლითონის დაუმუხტავ ბურთულას , მაშინ ეს მუხტი თანაბრად 

გადანაწილდება  თითოეულ ბურთულაზე.

----------------------------------------------------------------

ოლეგი გაბრიაძე